PRIJAVA/UGOVOR O PRETPLATI ZA BELEX.info APLIKACIJU

   
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Strano lice Da Ne
Pravno lice Da Ne
jedinstveni matični broj građana/
matični broj pravnog lica:
Poreski identifikacioni broj (PIB):
Adresa:

Poštanski broj
Grad
Zemlja
Telefon za kontakt:
E-mail
 
   
Ovim se neopozivo pretplaćujem na BELEX.info program za period u trajanju (izaberite opciju):
Tip korisnika Iznos pretplate (uključujući PDV)
Mesec dana Godinu dana
Neprofesionalni korisnik1
Profesionalni korisnik2
Član berze3

1 Neprofesionalnim korisnikom se smatra svako fizičko lice koje kupovinom prava korišćenja programa BELEX.info stiče pravo da dati program i preuzete berzanske infromacije koristi isključivo za lične i privatne potrebe, što naročito isključuje pravo korišćenja datog programa i preuzetih berzanskih informacija za potrebe obavljanja poslova u kojima isti nastupa u svojstvu: (1) lica koje je osnovalo ili naknadno pristupilo društvu; i/ili (2) zastupnika društva, odnosno člana organa društva; i/ili (3) zaposlenog u društvu za pružanje investicionih usluga; i/ili (4) u ime drugog fizičkog ili pravnog lica.
2 Profesionalnim korisnikom se smatra svako pravno lice, sem člana Berze, kao i svako fizičko lice koje ne ispunjava uslove za status neprofesionalnog korisnika.
3 Član Berze je investiciono društvo kome je, rešenjem Upravnog odbora Berze, dodeljen status člana Beogradske Berze.

   
Korisničko ime (odaberite broj korisnika za koje će biti uplaćena pretplata):
Za korisnika: [pomoć]
   
Ukupan iznos pretplate uplatiću virmanskom uplatom na tekući račun Beogradske berze a.d. Beograd broj 105-2176504-72 otvoren kod AIK banke a.d. Beograd.
   
Korisničke šifre će nakon izvršene uplate biti dostavljene putem e mail adrese
   
Pristup BELEX.info programu i podacima sadržanim na njemu podložan je niže navedenim Opštim uslovima za korišćenje programa BELEX.info i odredbama istih,
te unošenjem korisnčke šifre pristajete na predmetne pravne uslove.
   

Sve informacije i podaci dostupni Korisniku u programu BELEX.info isključivo su informativnog karaktera, te se iste ne smeju koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Berza ne odgovara za neostvarenje očekivanja Korisnika u vezi sa njima niti za bilo kakvu neposrednu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka dostupnih u programu BELEX.info. Sva prava po osnovu BELEX.info programa pripadaju Beogradskoj berzi. Korisnik se obavezuje da programu BELEX.info neće pristupati i isti koristiti protivno važecim propisima, bilo nedozvoljenim pristupom, prenošenjem ili snimanjem podataka ili na bilo koji drugi način ugrožavanjem intelektualne i materijalne svojine Berze ili trećih lica, te da isti ne sme reprodukovati, umnožavati ili distribuirati dodeljenu šifru, program, dizajn ili osnovu programa BELEX.info ili njegovih pojedinačnih elemenata bez izričite saglasnosti Berze. Korisnik samostalno snosi potpunu odgovornost za mogućnost, sigurnost, prava pristupa i pristup internetu sa svoje lokacije. U slučaju nastupanja okolnosti koje onemogućavaju nesmetan pristup i korišćenje programa BELEX.info, a na koje Berza nije uticala niti ih je mogla predvideti, Berza zadržava pravo da obustavi pristup programu BELEX.info do prevazilaženja problema koji uzrokuju nemogućnost pristup ili korišćenja podataka. Berza ne odgovora za grešku, kvar ili nemogućnost korišćenja programa BELEX.info ukoliko su isti nastali usled okolnosti na koje Berza nije mogla da utiče, a što naročito uključuje kompjuterske viruse, kratke spojeve, probleme u telekomunikacijama, neovlašćeni pristup elektronskom sistemu Berze, ometanje funkcionisanja programa BELEX.info radnjama Korisnika, kvarove na mehaničkoj opremi, odluke državnih institucija i slično. Svaki pristup i korišćenje programa BELEX.info suprotno ovim uslovima za njegovo korišćenje, razlog je za bezuslovni otkaz korišcenja programa BELEX.info na štetu korisnika, bez prava na povraćaj srazmernog dela uplaćene a neiskorišćene pretplate, pri čemu Berza zadržava pravo pokretanja postupka za naknadu štete pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu. Berza zadržava pravo da može bez prethodne najave i bez prethodne ili naknadne saglasnosti Korisnika izmeniti strukturu i sadržinu podataka u programu BELEX.info.

Ispostavljanjem ove Prijave/Ugovora, neopozivo izjavljujem:
- da sam upoznat sa sadržinom podataka koji su dostupni preko Belex Info programa, a koji su bliže opisani na internet stranici www.belex.info,
- da sam upoznat sa minimalnim zahtevima za korišćenje Belex info programa datim na internet stranici www.belex.info,
- da sam upoznat i saglasan da se status korisnika Belex info programa stiče po izvršenoj uplati i dodeli korisničke šifre, te da se program BELEX.info koristi u skladu sa gore navedenim opštim uslovima.
- da su podaci navedeni u ovoj Prijavi/Ugovoru tačni i istiniti.

   

    Home | Copyright © Beogradska berza a.d. Beograd 2005. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole | English